Анастасия Пашова, Кристина Попова, Петър Воденичаров, Нурие Муратова, Милена Ангелова, Фетие Шаранска

СЕМЕЙСТВО, РЕЛИГИЯ, ВСЕКИДНЕВИЕ
НА МЮСЮЛМАНИ В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ
(Историко-антропологически аспекти)

София, Изд. СЕМА-РШ, 2003 г., ISBN 954-680-280-8


Anastasia Pashova, Kristina Popova, Petar Vodenicharov, Nurie Muratova, Milena Angelova, Fetie Sharanska

Family, Religion, Everyday life
of the Muslims of West Rodopy Mountain
(Historical Anthropology Aspects)

Sofia, 2003, ISBN 954-680-280-8


Съдържание

 

Въведение

Религиозният “друг”
Нурие Муратова

Детето и детството в Корана
Кристина Попова

Детето в роднинската общност
Кристина Попова

Детството - исторически промени и тенденции
Кристина Попова

Училището
Милена Ангелова

Брак и семейство в Корана
Анастасия Пашова

Семейството в ислямската традиция
Анастасия Пашова

Патриархално семейство – род
Анастасия Пашова

Жените и мъжете в семейството - функции и роли
Анастасия Пашова

Представи за мъжественост и женственост
Анастасия Пашова

Младост и любов
Анастасия Пашова

Годеж и женитба
Анастасия Пашова

Труд и поминък
Фетие Шаранска

Религиозни празници и обичаи
Фетие Шаранска

Мечти за бъдещето
Петър Воденичаров

Библиография