Начало

Брой 2, 2005 г.

История и памет в българското пространство

Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева

 

АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО, БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА (КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕТЮД)
Калин Порожанов

НОВООТКРИТ МОНЕТЕН ТИП НА РИМСКАТА КОЛОНИЯ ВИМИНАЦИУМ ОТ ВРЕМЕТО НА ИМПЕРАТОР ВОЛУЗИАН
Нина Христова

ОЩЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ СПОРЕД ОСМАНСКИТЕ РЕГИСТРИ ОТ XV-XVI ВЕК
Румен Ковачев

ПРЕДАВАНЕ НА ВЕСТИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДАНИЦИТЕ Й

Светлана Иванова

ЗА РОЛЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОСМАНСКАТА ВЛАСТ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО
Валентин Китанов

“ХОРА, КОИТО ДОХОЖДАТ ДА ТИ НАПАДНАТ КЪЩАТА, БРАТИ ЕДНОУТРОБНИ ДА СА, ПАК ЗАСЛУЖАВАТ КУРШУМ” - НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ЗА РУСОФОБСКАТА ИДЕОЛОГИЯ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ (1886-1894)
Стефан Дечев

ОТ МАНАСТИРСКА КИЛИЯ КЪМ КАБИНЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ И ИНТИМНОСТ В ИНДИВИДУАЛНОТО ДОМАШНО ПРОСТРАНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ГРАДСКА КУЛТУРА В КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

Кристина Попова

СОЛУНСКИЯТ ФРОНТ (1915-1918 Г.) ВЪВ ВОЕННИТЕ
ПЛАНОВЕ НА АНТАНТАТА

Иван Петров

ПРОГРАМАТА “ОБРАЗЦОВО СЕЛО” (1937-1944 Г.) - ВЛИЯНИЯ НА МОДЕРНИЗАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА СЕЛОТО ОТ ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА
Милена Ангелова

ОТРАЖЕНИЕТО НА “НЕЖНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ” ОТ ЕСЕНТА
НА 1989 ГОДИНА В ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ПРЕСА

Диана Иванова

ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Костадин Паев

КУЛТУРНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В
КОНТЕКСТА НА ФИЛОСОФИЯТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Румяна Модева

ОБЩЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ
Софка Матеева

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Димитрина Стефанова

БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО
Славянка Ангелова

“FURERDEMOCRATIЕ” (ВОДАЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ) НА МАКС ВЕБЕР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА
КРЪСТОПЪТЯ НА ИСТОРИЯТА

Пламен Братанов

ЖИВОПИСНАТА ТВОРБА КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ
Емил Куков

 

Брой:

Власт и социум

Континуитет и промяна в историческото образование

Култура и революция: българската идея - исторически и съвременни аспекти

Половин век българска архивистика

Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"