Списанието

Известия по история

Електронното списание Известия по история представя научните изследвания в академичен и учебен контекст на преподавателите от специалност “История” и на колеги от други факултети и университети.
В тях се проявява спецификата на историята и културата на региона в общобългарски, балкански и европейски измерения от всички исторически периоди. Обявяват се най-новите научни и университетски събития, свързани със специалността “История”, включително и нови теренни проучвания.
Споделя се методиката, по която се обучават студентите, представят се учебни планове - за бакалаври и магистри.
Включва се и информация за отделните автори, чрез техните CV и публикации.
Заинтересуваните да публикуват в електронното списание Известия по история могат да изпращат своите текстове и илюстрации на адрес nmuratova@yahoo.com като в срок до един месец редакционната колегия уведомява авторите за своето решение.

Редакционна колегия

Адрес за контакти:
2700 Благоевград
ул. Иван Михайлов, 66
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Правно-исторически факултет
Катедра по история
Тел./факс: (073) 588-515

nmuratova@yahoo.com

 

Начало

Главен редактор:

проф. дин Калин Порожанов

Редакционна колегия:

доц. д-р Кристина Попова

проф. д-р Нина Христова

доц. д-р Марияна Пискова

доц. д-р Снежана Димитрова

доц. д-р Костадин Паев

доц. д-р Валентин Китанов

доц. д-р Елеонора Пенчева

доц. д-р Стефан Дечев

доц. д-р Иван Петров

гл. ас. д-р Милена Ангелова

гл. ас. д-р Александър Порталски

гл. ас. д-р Нурие Муратова

2005 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Специалност "История"