Обществено подпомагане и социална работа в България
История, институции, идеологии, имена

Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2005 г.

ISBN 954-680-366-9


СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

 

Историята на социалната работа в Източна Европа 1900 – 1960
Изследователски достижения и сравнителни аспекти

Сабине Херинг.............................................................................................................................. 9

Die Geschichte der Sozialen Arbeit in Osteuropa 1900-1960
Forschungsstand, Befunde und komparative Aspekte

Sabine Hering................................................................................................................................ 17

Данни за социални грижи и благотворителност в българските
земи под византийска власт в типика на Бачковския манастир

Илка Петкова................................................................................................................................ 28

Милосърдието в мюсюлманската общност в Западните Родопи
Фетие Шаранска......................................................................................................................... 36

Работата на обществото на сестрите евхаристинки
Ваня Еленкова.............................................................................................................................. 40

Социалната, благотворителна и добротворна дейност на Българската православна църква - 1915-1950 г.
Йордан Василев........................................................................................................................... 48

Социалната роля на Българската Православна Църква (Списание “Християнка” и дискурсивната среда на религиозния размисъл за благотворителността от 30-те години на XX век )
Галина Гончарова........................................................................................................................ 73

Мястото на земляческите организации в развитието на обществената инициатива за социално подпомагане
Дария Василева........................................................................................................................... 82

Сираци от войните – съпричастност на
обществото и отговорността на държавата

Веска Николова........................................................................................................................... 97

Анализ на нагласите за взаимопомощ в България в периода
между двете световни войни: от общностно
към обществено подпомагане

Елка Тодорова, Нина Димитрова............................................................................................. 105

Рокфелеровата фондация и Американската близкоизточна
фондация в България – инициативи  в полето на социалната работа, 20-30-те години на XX век

Милена Ангелова........................................................................................................................ 112

Новата система за обществено подпомагане и Софийската община ( 1934-1939)
Росица Стоянова.......................................................................................................................... 126

Преводачка, юристка, полицайка,  феминистка? Райна Петкова и
развитието на женската професионална социална работа
през 30-те години НА XX век

Кристина Попова......................................................................................................................... 132

“Самотната майка” в българия - между стигматизиране и
героизиране.  Противоречивата политика на социалистическата
 държава към извънбрачната раждаемост

Анелия Касабова-Динчева........................................................................................................ 149

Обществените грижи в Германската демокатична република (ГДР)
Курт Шилде.................................................................................................................................. 165

Welfare - the example GDR
Statement “Labour administration and Social Welfare”

Kurt Schilde................................................................................................................................... 169

“Всички цигани да се преобразят в българи”
/Политики на тоталитарната власт към ромите в България /1944 -1989/

Анастасия Пашова...................................................................................................................... 172

Социални  грижи и привилегии за елита. Критика  на социалната политика на тоталитарната българска държава
Петър Воденичаров..................................................................................................................... 200

За някои основни аспекти на социалната политика към и социалната работа с инвалиди в България в контекста на новия закон за интеграция на хората с увреждания
Божидар Ивков............................................................................................................................ 206

Социалната дейност на Църквата в Перник през междувоенния период
Петър Първанов........................................................................................................................... 220

...Едно от условията да предостави общината сградата беше -  да я заградим с метални огради от ламарина, да не се виждат децата...
Интервю с Герасим Богдански................................................................................................ 224