Кристина Попова

НАЦИОНАЛНОТО ДЕТЕ

Благотворителната и просветна дейност на Съюза за закрила на децата 1925-1944 г.

София, Изд. "ЛИК", 1999 г.


Kristina Popova

The National Child

The charity and educational activity of the Child Protection Union of Bulgaria 1925-1944

Sofia, LIK, 1999.


Съдържание

1. Денят на детето - Предговор

2. Историята на детството и представата за детето
2.1. Детството като историческа категория
2.2. Началото на историческите изследвания
на детството. Филип Ариес
2.3. Обичани и/или отхвърляни деца. Дискусии
за историческия характер на отношението
към децата и родителската любов
2.4. "Историята на детството е кошмар..
" Периодизация на Ллойд де Маус
2.5. "Коперниканският преврат" в мястото
на детето в света на възрастните през ХVIII век.
Детецентричното общество
2.6. Модернизацията на обществото и
отношението към детето. Модерната норма
и благотворителността за деца

3. "Нашето дете боледува и мре повече,
отколкото е прието да се счита за нормално".
Раждаемост и детска смъртност в България

3.1. Статистическите наблюдения след
Първата световна война
3.2. "Противоздравни" или недостатъчни
грижи за децата? В търсене на социалните
причини за детската смъртност и заболявания

4. Победените деца. Женевската декларация
за правата на детето и създаването на Съюза
за закрила на децата в България

4.1. Държавна политика и благотворителност
за деца в България до войните 1912 - 1918 г.
4.2. Възникване на международното движение за
закрила на децата
4.3. Създаване на Съюза за закрила
на децата в България

5. "Чрез местни грижи от местни деятели и
в по-голямата си част с местни средства".
Организационно развитие на СЗДБ

5.1. Създаване на организационна мрежа
5.2. Законът за общественото подпомагане 1934 г.
5.3. Средства
5.4. Международни връзки. Участие на СЗДБ
в балканските конгреси за закрила на децата
в Атина и Белград
5.5. Последните години на Съюза за закрила
на децата в България

6."Детето като народно съкровище "Идеология
и пропаганда на СЗДБ

6.1. Съюзът за закрила на децата и конструирането
на образа на детето. Списанието "Нашето дете"
6.2. Селското дете в центъра на модернизационни
усилия на СЗДБ Пътуващата детска здравна изложба
6.3. "Грижите за българското дете са залог
за утрешна здрава и благоденстваща България".
Детето и идеята за бъдещето на българската нация

7. "Само тъй ще бъдем истински учителки
и жени..." Учителките-съветнички в
благотворителната и просветна дейност на СЗДБ

7.1. Подготовка за просветна и благотворителна
дейност в селата
7.2. Учителките-съветнички като носителки
на идеите на Съюза за закрила на децата в България
7.3. Работата на учителките-съветнички
като себеосъществяване и обществен дълг

8. "Понеже в Добруджа няма коледни дръвчета,
изпращаме ви по един венец от борови
клончета…" Помощната акция за децата
на преселниците от Северна Добруджа през
есента на 1940 г.

8.1. Крайовският договор и настаняването
на преселниците от Северна Добруджа
8.2. Планът
8.3. Подготовка и организация
8.4. Детските центрове

9. "Обичай детето!" - Заключение

10. Приложения
Устав на Съюза за закрила на децата в България
Устав на Съюза за закрила на децата в
България от 1934 г.
Закон за обществено подпомагане
Политическо прочистване на СЗДБ
след 9.IX.1944 г.
Ст. Ватев, Спасете децата
Невена Манолова, Грижи за децата в Пловдив
К. Ляпчева, Закрила на селското дете в България
Писма
Откъс от автобиографията на Георги Драгоев
Съдържание на ръководството за
учителки-съветнички
Отчет за дейността на настоятелството
на СЗДБ за 1930 г.