Милена Ангелова

(НЕ)СПОДЕЛЕНАТА ПАМЕТ НА КЪСНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ.

Движението "Народната памет разказва" (1983-1989)

София, СЕМАРШ, 2010 г.

ISBN 978-954-9590-12-8


Пълният текст

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР............................................................ 7

1. ПОЛИТИКИ НА ПАМЕТТА
ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА.............................................. 11

1.1. Историческата памет
на социалистическото общество................................ 11
1.2. Политики на паметта
през 50-те – 70-те години на ХХ век:
производство и разпространение на
партизански мемоари................................................. 16

2. „НАРОДНАТА ПАМЕТ РАЗКАЗВА”................. 22
2.1. „Кого и как ще пуснете
в голямата история?” Движението
„Народната памет разказва”
и архивите.................................................................. 22
2.2. ‘’Експерименталният полигон’’ -
“Народната памет разказва”
в Благоевградски окръг............................................. 25
2.3. „За усъвършенстване паметта на партията”.
Цели, тематични направления и
институционален обхват
на националното движение
‘’Народната памет разказва’’.................................... 37
2.4.’’Пионерски порив и вдъхновение’’.
Краезнанието, пионерите, народната памет............... 48
2.5. „Проявление на социалната активност
на трудещите се”. Профсъюзите
в „Народната памет разказва”................................... 58
2.6. „За максимално изчерпване на паметта!” –
„Социалистическата революция’’ като
основен тематичен акцент на “Народната
памет разказва’’........................................................ 62
2.7. ‘’Резултати, към които се стремим и
непременно трябва да получим!’’.
Възродителният процес в репертоара на мемоарната
кампания “Народната памет разказва’’..................... 67
2.8. „С революционен плам”. Активните борци
против фашизма и капитализма –
големите разказващи................................................. 78
2.9. ‘’Започнах денонощна партийна дейност’’.
Специфика на ‘’спомените’’....................................... 80
2.10. ‘’За мъжеството на жените!’’. Женските
спомени в колекцията от документи на движението
“Народната памет разказва’’
в Държавен архив – Благоевград............................... 86
2.11. „С лице към проблемите”. Признатите
слабости и недостатъци............................................. 90

СТАНДАРТИТЕ НА КАМПАНИЙНИЯ СПОМЕН
ОТ 80-ТЕ. ПОДРАНИЛО ЗАКЛЮЧЕНИЕ............... 93

ИЗТОЧНИЦИ И БИБЛИОГРАФИЯ........................ 121

ПРИЛОЖЕНИЯ

Програма за разгръщане в окръга на движение ‘’Народната памет разказва’’ във връзка с инициативата на Окръжния партиен архив, на Окръжния исторически музей и на Окръжния държавен архив           136

Методически препоръки за издирване, регистриране и събиране на документи от личен произход и на музейни материали в Благоевградски окръг по програмата „Народната памет разказва”     143

Историческата памет на партията - реч на Милко Балев пред съвещание на работниците на архивното и музейното дело, проведено през април 1982 г., посветено на 25-годишнината от създаването на окръжните партийни архиви.................................................................................. 164

Стенографски протокол от заседанието на Втория разширен пленум на Комитета за култура ‘1300-години България’ – резултати, цели, перспективи, 28 декември, 1983 г., (откъс)      189

Развитие и проблеми на движението в Санданска селищна система  191

Материали от различен характер по възродителния процес в Благоевградски окръг, Отдел „Пропаганда и агитация” на ОК на БКП, 1984 г.......................................... 193