Кристина Попова, Петър Воденичаров, Снежана Димитрова

ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В МИНАЛОТО

XIX - XX век

 

Благоевград, Изд. "Арт Принт", 2002 г.


Kristina Popova, Petar Vodenicharov, Snegana Dimitrova

Women and Men in the Past

XIX - XX

Blagoevgrad, Art Print, 2002


Съдържание